Swyddi

Home » Amdanomi » Swyddi

Syrfëwr mawndir dan hyfforddiant

Ydych chi’n teimlo’n angerddol am fawndir a gwneud gwahaniaeth i dirweddau’r ucheldir a natur? Ydych chi’n mwynhau gweithio yn yr awyr agored? Ydych chi’n awyddus i ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar gyfer gyrfa yn adfer mawndir?

Os ydych chi’n frwdfrydig am y posibiliadau i adfer mawn gael effaith fuddiol ar y tirwedd, natur a lleihau carbon, yna rydym yn chwilio am bobl sydd â brwdfrydedd, ymrwymiad a dealltwriaeth o’r dirwedd bwysig hon i bobl a bywyd gwyllt. Wedi’ch lleoli yng Nghwm Elan, byddwch yn rhan o dîm deinamig, gan sicrhau etifeddiaeth barhaol am genedlaethau i ddod. Rydym yn chwilio am agwedd ddynamig ac angerdd ‘gallu gwneud’ ar gyfer ymgysylltu a grymuso amrywiaeth eang o fuddiolwyr, partneriaid a rhanddeiliaid yn ein tirwedd arbennig. Yn gyfnewid am hyn, rydym yn cynnig amgylchedd gwaith cyfeillgar a hyblyg, cyfleoedd gwych ar gyfer datblygiad proffesiynol a’r cyfle i wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn y dirwedd unigryw hon. Rydym yn rhagweld y gallai’r rôl hon fod yn addas i rywun sydd â diddordeb mewn adfer cynefinoedd ac adfer mawndiroedd sy’n awyddus i ddatblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gyrfa yn y maes hwn. Fel rhan o’r rôl hon cewch gyfle hefyd i astudio am ddiploma City and Guilds wedi’i ariannu’n llawn mewn Sgiliau Busnes a Chadwraeth Amgylcheddol gyda Choleg Cambria yn dysgu o bell.

Cliciwch yma i weld y disgrifiad swydd.

I wneud cais, e-bostiwch eich CV llawn a’ch llythyr eglurhaol at esther@elanvalley.org.uk erbyn 5pm Dydd Mercher 5 Mehefin 2024.

Glanhawr

Rydym yn chwilio am berson cyfeillgar a gweithgar i ymuno â’n tîm prysur fel glanhawr ar gyfer ein gwahanol letyau gwyliau o fewn Cwm Elan. Bydd y dyletswyddau’n cynnwys glanhau Cwm Clyd yn ystod dyddiau’r wythnos, sy’n gyleuster llety grŵp gyda chyfanswm o 21 o welyau. Efallai y byddwn hefyd yn cysylltu â chi os bydd angen glanhau yn ein llety gwyliau hunanarlwyo a fydd yn cynnwys gwneud gwelyau. Mae’r rôl hon yn gallu gweithio o gwmpas oriau ysgol.

Gan fod hon yn swydd liniaru, bydd oriau o waith yn dibynnu ar reidrwydd ac efallai y cysylltir â chi ar fyr rybudd.

Mae’n hanfodol bod gennych gar gan fod yr eiddo wedi’u lleoli mewn ardaloedd anghysbell o Ystâd Elan.

Mae profiad yn fanteisiol ond ddim yn angenrheidiol oherwydd bydd hyfforddiant yn cael ei roi.

Efallai y bydd yn rhaid i chi weithio rhai oriau yn ystod penwythnosau. Mae’r swydd gan amlaf yn ystod boreau gyda thâl achlysurol uwchben isafswm cyflog.