Gwybodaeth am yr Ystâd Elan

Home » Archwiliwch Elan » Yr ystad

Tir unigryw, a reolir mewn partneriaeth

Mae Cwm Elan yn cael ei reoli mewn partneriaeth rhwng Ymddiriedolaeth Cwm Elan a Dŵr Cymru Welsh Water, sy’n gorchuddio 70 milltir sgwâr o fewn cefn deuddwr. Prif swyddogaeth yr ystâd yw casglu a darparu cyflenwad dŵr glân i ardaloedd yng Nghymru a dinas Birmingham. Mae hyn yn golygu bod yr ardal gyfan yn cael ei rheoli mewn modd sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd er mwyn diogelu a chynnal ansawdd y dŵr.

Tirwedd agored, ynysig a gwyllt yw llwyfandir ucheldirol Cwm Elan gyda nenlinell lydan sy’n ffurfio craidd mynyddoedd Elenydd. Mae llawer o hyn yn cael ei orlifo â mawn dwfn sy’n gartref i gymunedau cors blancedi o blanhigion, adar, mamaliaid bach ac infertebratau. Rydym yn gweithio’n galed i ddiogelu fflora a ffawna Ystâd Elan ac i annog mynediad cyhoeddus ac addysg amgylcheddol, ac i ddiogelu rhag datblygiadau amhriodol sy’n effeithio ar yr Ystâd.

Tynllidiart tups ©Annette Davies

Harddwch Naturiol ym Mhobman

Gallai’r ardal anghysbell hon o’r canolbarth edrych yn ynysig ond drwy gydol Stad Elan mae yna bobl sy’n byw ac yn gweithio yma, ffermio mynydd yw’r diwydiant mwyaf cyffredin.

Mae hon yn ardal o harddwch naturiol ond yn un sydd hefyd wedi’i siapio gan ddyn, gyda rhwydweithiau hael o lwybrau troed a llwybrau beicio. Mae’n ardal i’w mwynhau a’i diogelu gan bob un ohonom. Fel ceidwaid Cwm Elan edrychwn ymlaen at eich croesawu ac annog eich adborth, eich barn a’ch pryderon.